Vervoersvoorwaarden

Voor inwoners van Spanje die een ticket kopen voor een vlucht die vertrekt uit en/of aankomt in Spanje, raadpleeg a.u.b. de vervoersvoorwaarden hier.

Voor tickets gekocht in Italië, refereren we graag nar de vervoerswaarden die hier te vinden zijn.

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE

Update op 1 september 2021

ALLES BEKIJKENVoorwaarden printen
ARTIKEL 1. DEFINITIES.

Paragraaf 1.

In deze Algemene Vervoersvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" genoemd, zijn de volgende definities van toepassing, tenzij de context anders vereist of waar uitdrukkelijk anders is bepaald:

"Overeengekomen Landingsplaats", voor de toepassing van het Verdrag en deze Voorwaarden (en die door de Vervoerder kunnen worden gewijzigd overeenkomstig Artikel 10), betekent plaatsen, met uitzondering van de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, die vermeld staan op het ticket of zijn weergegeven in de dienstregeling van de Vervoerder als geplande tussenlandingen op de route van de Passagier.

"Bevoegde Agent" betekent een door de Vervoerder aangestelde agent die de Vervoerder vertegenwoordigt bij de verkoop van luchtpassagiersvervoer op dienst diensten en, indien bevoegd, op de diensten van andere luchtvaartmaatschappijen.

"Bagage" betekent dergelijke artikelen, effecten en andere persoonlijke eigendommen van een Passagier die hij nodig heeft of die geschikt zijn om te dragen, gebruiken of voor comfort en gemak, en die verband houden met de reis. Tenzij anders aangegeven, omvat dit zowel de geregistreerde als de niet-geregistreerde bagage van de Passagier.

"Bagagereçu" betekent het onderdeel van het ticket dat betrekking heeft op het vervoer van geregistreerde bagage.

"Bagage-identificatielabel" betekent een door de Vervoerder uitgegeven document dat uitsluitend bedoeld is voor het identificeren van geregistreerde bagage.

"Kennisgeving van Weigering van Vervoer" betekent een door de Vervoerder geschreven kennisgeving aan een persoon met de mededeling dat het hem verboden is om op alle vluchten van de Vervoerder te reizen.

"Vervoerder" betekent de luchtvaartmaatschappij die het ticket uitgeeft en alle luchtvaartmaatschappijen die de Passagier en/of zijn bagage op het ticket vervoeren of zich ertoe verbinden om andere diensten in verband met dergelijk luchtvervoer te verrichten of te ondernemen.

"Vervoerdersovereenkomst" betekent de regels, anders dan in deze Voorwaarden zijn vermeld, zoals door de Vervoerder gepubliceerd op www.singaporeair.com en/of uitgegeven aan de Passagiers, die van kracht zijn vanaf de begindatum van het vervoer of uitgifte van het ticket, afhankelijk van de toepasbaarheid en die van toepassing zijn op het vervoer van Passagiers en/of bagage, en omvat, maar is niet beperkt tot, de toepasselijke Tariefvoorwaarden van de Vervoerder en elke andere toepasselijke geldende tarieven.

"Geregistreerde Bagage" betekent de bagage die uitsluitend door de Vervoerder in bewaring is genomen en waarvoor de Vervoerder een bagagereçu heeft afgegeven.

"Conjunctieticket" betekent een aan een Passagier uitgegeven ticket dat is gecombineerd met een ander ticket en die samen één vervoersovereenkomst vormen. "Noodplan voor langdurige vertraging op het asfalt (“Tarmac Delay”)" betekent een door een luchtvaartmaatschappij ontwikkeld noodplan dat voldoet aan de eisen van de regelgeving van het Amerikaanse Ministerie van Vervoer (14 C.F.R. 259.4) en omvat garanties die bepalen hoe de Vervoerder reageert in het geval van vertragingen op het asfalt van luchthavens op Amerikaans grondgebied.  

"Verdrag" betekent het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal, zoals gedefinieerd in dit document en welk van beide van toepassing is op de reis van de Passagier:

"Schade" betekent overlijden, letsel, vertraging, verlies, gedeeltelijk verlies of andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband staat met het door de Vervoerder verrichte vervoer of andere uitgevoerde en daarmee verband houdende diensten.

"Dagen" betekent kalenderdagen, oftewel alle zeven dagen van de week; op voorwaarde dat, met het oog op kennisgeving, de dag waarop de kennisgeving wordt verzonden niet wordt meegeteld; en dat voor het bepalen van de geldigheidsduur de dag waarop het ticket wordt uitgegeven of de vlucht is begonnen, niet wordt meegeteld.

"Franse Gouden Franken" betekent franken die uit 65½ milligram goud bestaan en een fijnheid hebben van negenhonderdduizendsten.

"Tarief" betekent een tarief dat is vastgesteld voor een intermediair of elk ander tarief dat wordt vermeld en gepubliceerd door de Vervoerder. Dit omvat ook maar is niet beperkt tot tarieven voor kinderen, die worden berekend als een percentage van bovengenoemde tarieven.

"Verdrag van Montreal": het Verdrag voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Montreal op 28 mei 1999.

"Passagier" is elk persoon, met uitzondering van bemanningsleden, die per vliegtuig en met toestemming van de Vervoerder wordt vervoerd of zal worden vervoerd.

"SDR" betekent Bijzonder Trekkingsrecht, zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds.

"Reisonderbreking" betekent een doelbewuste onderbreking van de reis door de Passagier, op een punt tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming dat vooraf met de Vervoerder overeen is gekomen.

"Asfaltvertraging" betekent het aan de grond houden van een vliegtuig, hetzij voor het opstijgen of na de landing, zonder dat de Passagiers de gelegenheid hebben om uit te stappen.

"Ticket" betekent de reisroute en het ontvangstbewijs dat is uitgegeven door of namens de Vervoerder en welke is opgenomen in de database van de Vervoerder, met de naam en vluchtinformatie van de Passagier, en inclusief alle kennisgevingen aan de Passagier en deze Algemene Vervoersvoorwaarden en Vervoerdersovereenkomst.

"Niet-ingecheckte bagage" betekent elke andere bagage van de Passagier, anders dan geregistreerde bagage.

"Verdrag van Warschau" omvat de volgende instrumenten die van toepassing zijn op het vervoer van de Passagier:

  • het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen betreffende het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929 (hierna te noemen het Verdrag van Warschau);
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag op 28 september 1955;
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol nr. 1 van Montreal (1975); 
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 2 van Montreal (1975);
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 4 van Montreal (1975); of
  • de Aanvullende Overeenkomst van Guadalajara, ondertekend te Guadalajara op 19 september 1961.Verwijzingen waarin het voornaamwoord "hij" en afgeleiden wordt gebruikt, dienen te worden opgevat als verwijzingen naar een persoon, hetzij mannelijk of vrouwelijk.

 

Paragraaf 2.

Verwijzingen waarin het voornaamwoord "hij" en afgeleiden wordt gebruikt, dienen te worden opgevat als verwijzingen naar een persoon, hetzij mannelijk of vrouwelijk.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 3. TICKETS.
ARTIKEL 4. REISONDERBREKINGEN
ARTIKEL 5. TARIEVEN EN KOSTEN.
ARTIKEL 6. RESERVERINGEN.
ARTIKEL 7. INCHECKEN EN INSTAPPEN.
ARTIKEL 8. WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER.
ARTIKEL 9. BAGAGE.
ARTIKEL 10. VLUCHTSCHEMA´S EN ANNULERING VAN VLUCHTEN.
ARTIKEL 11. RESTITUTIE.
ARTIKEL 12. GEDRAG AAN BOORD VAN HET VLIEGTUIG.
ARTIKEL 13. BEPALINGEN VOOR AANVERWANTE DIENSTEN.
ARTIKEL 14. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
ARTIKEL 15. AANSLUITEND LUCHTVERVOER EN NIET- LUCHTVAARTVERVOER.
ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE.
ARTIKEL 17. TIJDLIMIET VOOR CLAIMS EN VORDERINGEN.
ARTIKEL 18. WIJZIGING EN OPHEFFINGEN.
ARTIKEL 19. REGELGEVING.
Loading...

Just a moment... we'll take you there soon.