Singapore Airlines

Vervoersvoorwaarden

Voor inwoners van Spanje die een ticket kopen voor een vlucht die vertrekt uit en/of aankomt in Spanje, raadpleeg a.u.b. de vervoersvoorwaarden hier .

Voor de Italiaanse versie, refereren we graag naar de vervoersvoorwaarden die hier te vinden zijn.

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE

ALLES BEKIJKENVoorwaarden printen
ARTIKEL 1. DEFINITIES.

Paragraaf 1.

In deze voorwaarden, behalve daar waar dat anders vereist wordt door de context of daar waar het expliciet vermeld is, hebben de volgende uitdrukkingen de respectievelijk aan hen toegewezen betekenissen, wat het volgende inhoudt:

Overeengekomen tussenlandingen, in de zin van het verdrag en van deze voorwaarden, (die gewijzigd kunnen worden door de vervoeder in overeenstemming met artikel 10) betekenen die plaatsen, behalve de vertrek- en de aankomstplaats, die vermeld staan op het ticket of weergegeven worden in de dienstregelingen van de vervoerder als vastgestelde tussenlandingen op de route van de passagier.

Geautoriseerde agent betekent een agent die verkopen aan passagiers kan ondernemen en die aangesteld is door de vervoerder om de vervoerder te vertegenwoordigen tijdens de verkoop van luchtvervoer aan passagiers voor de diensten van de vervoerder en, indien geautoriseerd, voor de diensten van andere luchtvervoerders.

Bagage betekent zulke items, bezittingen en andere persoonlijke eigendommen van een passagier, die noodzakelijk of geschikt zijn om door hem gedragen en gebruikt te worden en hem comfort of gemak te bieden in verband met de reis. Tenzij anders vermeld, omvat de bagage zowel de ingecheckte als de niet-ingecheckte bagage van de passagier.

Bagagebiljet betekent die delen van het ticket die gerelateerd zijn aan het vervoer van de ingecheckte bagage van de passagier.

Bagage-identificatielabel betekent een document dat afgegeven is door de vervoerder en uitsluitend dient voor de identificatie van ingecheckte bagage.

Kennisgeving inzake vluchtverbod betekent een schriftelijke kennisgeving die door de vervoerder aan een persoon gegeven wordt om hem in te lichten over het feit dat het hem verboden is te reizen op alle vluchten van de vervoerder.

Vervoerder betekent de luchtvervoerder die het ticket afgegeven heeft en alle luchtvervoerders die de passagier en/of zijn bagage vervoeren of aangaan te vervoeren onder het ticket of het uitvoeren of aangaan uit te voeren van andere diensten die gerelateerd zijn aan dergelijk luchtvervoer.

De voorschriften van de vervoerder betekenen de regels, anders dan deze voorwaarden, die gepubliceerd zijn door de vervoerder en van kracht zijn op de begindatum van het vervoer of de afgifte van het ticket, afhankelijk van de toepasbaarheid, die het vervoer van passagiers en/of bagage beheerst en die de toepasselijke tarieven die van kracht zijn, bevatten.

Ingecheckte bagage betekent bagage waarvan het beheer uitsluitend in handen is van de vervoerder en waarvoor de vervoerder een bagagebiljet afgegeven heeft.

Combinatieticket betekent een ticket dat afgegeven is aan een passagier in combinatie met een ander ticket dat samen met het combinatieticket een enkele vervoersovereenkomst vormt.

Noodplan voor langdurige vertragingen op de start- of landingsbaan betekent een plan ontwikkeld door een luchtvervoerder dat voldoet aan de vereisten die bepaald zijn in 14 C.F.R. 259.4 van het Amerikaanse ministerie voor vervoer dat garanties bevat die beheersen hoe de vervoerder zal reageren op vertragingen op de start-of landingsbaan op Amerikaanse luchthavens. 

Verdrag betekent dat een van de volgende instrumenten van toepassing is:

het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929 (het Verdrag van Warschau); of het Verdrag van Warschau, zoals gewijzigd in Den Haag op 28 september 1955; of het Verdrag van Warschau, zoals gewijzigd door het aanvullend protocol Nr. 1 van Montreal (1975); of het Verdrag van Warschau, zoals gewijzigd in Den Haag en door het aanvullend protocol Nr. 2 van Montreal (1975); of het Verdrag van Warschau, zoals gewijzigd in Den Haag en door het aanvullend protocol Nr. 4 van Montreal (1975); of het aanvullend Verdrag van Guadalajara, ondertekend te Guadalajara op 19 september 1961; of het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, ondertekend te Montreal op 28 mei 1999 (Verdrag van Montreal).

Schade omvat overlijden, letsels, vertraging, verlies, gedeeltelijk verlies of andere schade van om het even welke aard die voortvloeit uit of verband houdt met het vervoer of andere diensten die met het vervoer gepaard gaan en die uitgevoerd worden door de vervoerder.

Dagen betekenen kalenderdagen, met inbegrip van alle zeven dagen van de week; op voorwaarde dat de dag waarop de kennisgeving verzonden is niet meegeteld wordt met het oog op kennisgeving; en op voorwaarde dat, met het oog op de bepaling van de geldigheidstermijn, de dag waarop het ticket afgegeven is of de vlucht gestart is, niet meegeteld wordt.

Elektronische coupon betekent een elektronische vluchtcoupon of een ander waardedocument dat in de database van de vervoerder bewaard wordt.

Elektronisch ticket betekent het reisschema/ontvangstbewijs dat afgegeven is uit naam van de vervoerder, de elektronische coupons en, indien van toepassing, een instapdocument.

Vluchtcoupon betekent dat deel van het ticket dat de woorden “good for passage” bevat of in het geval van een elektronisch ticket, de elektronische coupon, en dat de bepaalde plaatsen aangeeft waartussen een passagier het recht heeft vervoerd te worden.

Franse gouden franken betekenen franken die bestaan uit 65½ milligram goud met een fijnheid van negenhonderdduizendsten.

Reisschema/ontvangstbewijs betekent een document of documenten die onderdeel uitmaken van het elektronisch ticket en die de informatie en kennisgevingen bevatten die vereist zijn onder het verdrag en zoals anderszins vereist.

Vertraging op de start-of landingsbaan betekent het op de grond houden van een vliegtuig ofwel voor het opstijgen of na het landen, zonder dat er gelegenheid bestaat voor de passagiers om uit het vliegtuig te stappen.

Normaal tarief betekent het hoogste tarief dat vastgesteld is voor de dienst in first of economy class of de tussen- of toeristenklasse tijdens de toepassingstermijn.

Passagier betekent een persoon, met uitzondering van de bemanningsleden, die vervoerd wordt of vervoerd gaat worden in een vliegtuig met de toestemming van de vervoerder.

Passagierscoupon of passagiersontvangstbewijs betekent dat deel van het ticket dat afgegeven is door of uit naam van de vervoerder en dat asl zodanig gemarkeerd is en dat uiteindelijk bewaard wordt door de passagier.

Speciaal tarief betekent een tarief dat verschilt van het normale tarief.

SDR´s betekenen speciale trekkingsrechten, zoals gedefinieerd door het International Monetair Fonds.

Tussenstop betekent een geplande onderbreking van de reis door een passagier op een punt tussen de vertrekplaats en de plaats van de bestemming, waarvoor de vervoerder op voorhand zijn toestemming heeft gegeven.

Ticket betekent ofwel het document met de titel ”Passagiersticket en bagagebiljet” ofwel het elektronisch ticket, die beide afgegeven zijn door of uit naam van de vervoerder en die de overeenkomstvoorwaarden, kennisgevingen en de coupons bevatten.

Niet-ingecheckte bagage betekent bagage van de passagier anders dan de ingecheckte bagage.

Paragraaf 2.

Verwijzingen naar het voornaamwoord “hij” en afgeleiden ervan moeten geïnterpreteerd worden als verwijzingen naar een persoon, ongeacht of die een man of vrouw is.

ARTIKEL 2. GELDIGHEID
ARTIKEL 3. TICKETS.
ARTIKEL 4. TUSSENSTOPS.
ARTIKEL 5. TARIEVEN EN TOESLAGEN.
ARTIKEL 6. RESERVERINGEN.
ARTIKEL 7. INCHECKEN.
ARTIKEL 8. WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER.
ARTIKEL 9. BAGAGE.
ARTIKEL 10. VLUCHTSCHEMA´S EN ANNULERING VAN VLUCHTEN.
ARTIKEL 11. RESTITUTIE.
ARTIKEL 12. GEDRAG AAN BOORD VAN HET VLIEGTUIG.
ARTIKEL 13. REGELINGEN DOOR DE VERVOERDER.
ARTIKEL 14. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
ARTIKEL 15. OPEENVOLGENDE VERVOERDERS
ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE.
ARTIKEL 17. TIJDSBEPERKINGEN VOOR VORDERINGEN EN RECHTSVORDERINGEN.
ARTIKEL 18. WIJZIGING EN VRIJWARING.
ARTIKEL 19. REGELGEVING.