Singapore Airlines

เงื่อนไขในการขนส่ง

สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศสเปนซึ่งซื้อบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินขาออก และ/หรือขาเข้ามายังสเปน โปรดดูเงื่อนไขในการขนส่งได้ที่นี่

สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อในประเทศอิตาลี โปรดอ้างอิงถึงเงื่อนไขในการขนส่งได้ที่นี่

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ

อัปเดตวันที่ 1 กันยายน 2021

View AllPrint Conditions
ข้อ 1. คำนิยาม

วรรค 1

ในข้อกำหนดทั่วไปของการขนส่งฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนด”) เว้นแต่จะมีความหมายตามบริบทที่เกี่ยวข้องหรือได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ คำดังต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังนี้

“ถิ่นหยุดพักที่ได้ตกลงกันไว้” เพื่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาและข้อกำหนดฉบับนี้ (ซึ่งอาจถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ขนส่งตามข้อ 10) หมายถึง สถานที่เว้นแต่ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทางตามที่ได้ระบุไว้ในตั๋วเครื่องบินหรือตามที่ปรากฎในตารางของผู้ขนส่งว่าเป็นถิ่นหยุดพักที่ได้กำหนดไว้

“ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินผู้โดยสาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ขนส่ง เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ขนส่งในการขายบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศของผู้ขนส่ง และเมื่อได้รับอนุญาต ของผู้ขนส่งรายอื่นด้วย

“สัมภาระ” หมายถึง สิ่งของ ของใช้ส่วนตัว และทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของผู้โดยสารเท่าที่จำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับการสวมใส่ การใช้งาน ความสะดวกสบายในการเดินทาง ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สัมภาระให้หมายรวมถึงสัมภาระลงทะเบียนและสัมภาระที่ไม่ลงทะเบียนของผู้โดยสาร

“การลงทะเบียนสัมภาระ” หมายถึง ตั๋วเครื่องบินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสาร

“ป้ายกำกับสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยผู้ขนส่งเพื่อกำกับสัมภาระลงทะเบียน

“หนังสือแจ้งห้ามเดินทาง” หมายถึง หนังสือที่ออกโดยผู้ขนส่งให้แก่บุคคลเพี่อแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวต้องห้ามเดินทางในเที่ยวบินทั้งหมดของผู้ขนส่ง

“ผู้ขนส่ง” หมายถึง ผู้ขนส่งทางอากาศที่ออกตั๋วเครื่องบินและผู้ขนส่งทางอากาศทั้งหมดที่ขนส่งหรือตกลงที่จะขนส่งผู้โดยสารและ/หรือสัมภาระของผู้โดยสารตามตั๋วเครื่องบินหรือให้บริการหรือตกลงที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศดังกล่าว

“กฎระบียบของผู้ขนส่ง” หมายถึง กฎระเบียบนอกเหนือจากข้อกำหนดฉบับนี้ ตามที่อาจจะประกาศในว็บไชต์ของผู้ขนส่ง www.singaporeair.com และ/หรือแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ และมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นการขนส่งหรือวันออกตั๋วเครื่องบิน แล้วแต่กรณีที่ใช้บังคับกับการขนส่งผู้โดยสารและ/หรือสัมภาระของผู้โดยสารและจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อกำหนดในเรื่องค่าโดยสารและอัตราภาษีที่มีผลใช้บังคับ

“สัมภาระลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ขนส่งแต่เพียงผู้เดียวและผู้ขนส่งได้ลงทะเบียนสัมภาระนั้นแล้ว

“ตั๋วเครื่องบินร่วม” หมายถึง ตั๋วเครื่องบินที่ออกให้แก่ผู้โดยสารร่วมกับตั๋วเครื่องบินอื่น ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นสัญญาขนส่งฉบับเดียวกัน

“แผนสำรองในกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องบินได้” หมายถึง แผนการที่จัดทำขึ้นโดยผู้ขนส่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎระเบียบของกรมการขนส่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อ 14 ซี เอฟ อาร์ 259.4 และเพื่อเป็นหลักประกันในการกำหนดวิธีการที่ผู้ขนส่งจะรับมือกับเหตุการณ์ความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องบินได้ซึ่งเกิด ณ สนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกา

“อนุสัญญา” หมายถึง อนุสัญญาวอร์ซอหรืออนุสัญญามอนทรีออล ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ แล้วแต่อนุสัญญาใดจะมีผลใช้บังคับกับการเดินทางของผู้โดยสาร

“ความเสียหาย” หมายถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บ ความล่าช้า การสูญหาย การสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอื่นไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการขนส่งหรือบริการอื่นที่ให้โดยผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งดังกล่าว

“วัน” หมายถึง วันตามปฏิทินรวมทั้งสิ้นเจ็ดวันต่อสัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ของการแจ้งคำบอกกล่าว วันที่ส่งคำบอกกล่าวจะไม่นับรวมอยู่ในกำหนดระยะเวลา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ วันที่ออกตั๋วเครื่องบินหรือวันที่เริ่มทำการบินของเที่ยวบิน จะไม่นับรวมอยู่ในกำหนดระยะเวลานั้น

“ค่าโดยสาร” หมายถึง ค่าโดยสารที่กำหนดเพื่อเป็นอัตรากลางหรือค่าโดยสารอื่นที่กำหนดและประกาศโดยผู้ขนส่ง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าโดยสารของเด็กและทารกซึ่งจะคำนวณเป็นสัดส่วนร้อยละของค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น

“อนุสัญญามอนทรีออล” หมายถึง อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

“ผู้โดยสาร” หมายถึง บุคคล ยกเว้นสมาชิกลูกเรือ ที่เดินทางด้วยเครื่องบินโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ขนส่ง

“สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDRs)” หมายถึง สิทธิพิเศษถอนเงินตามที่ได้นิยามไว้โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

“จุดแวะพักระหว่างทาง” หมายถึง จุดแวะพักระหว่างการเดินทางที่ผู้โดยสารกำหนด ณ จุดใดจุดหนึ่งระหว่างถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง ซึ่งได้ตกลงเป็นการล่วงหน้ากับผู้ขนส่ง

“ความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องบินได้” หมายถึง การที่เครื่องบินไม่สามารถทำการบินได้ไม่ว่าจะก่อนการบินขึ้นหรือภายหลังการลงจอดของเครื่องบิน โดยที่ผู้โดยสารไม่มีโอกาสได้ลงจากเครื่องบิน

“ตั๋วเครื่องบิน” หมายถึง ตารางการเดินทางและใบรับที่ออกโดยหรือในนามผู้ขนส่งและอยู่ในฐานข้อมูลของผู้ขนส่ง  ซึ่งมีชื่อและข้อมูลเที่ยวบินของผู้โดยสารและรวมถึงการแจ้งบอกกล่าวทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารดังกล่าว ข้อกำหนดทั่วไปของการขนส่งฉบับนี้และกฎระเบียบของผู้ขนส่ง

“สัมภาระที่ไม่ลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระของผู้โดยสารนอกเหนือจากสัมภาระลงทะเบียน

“อนุสัญญาวอร์ซอ” หมายถึง ตราสารดังต่อไปนี้ที่มีผลใช้บังคับกับการขนส่งผู้โดยสาร

  • อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1929 ที่เมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “อนุสัญญาวอร์ซอ”)
  • อนุสัญญาวอร์ซอซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1955
  • อนุสัญญาวอร์ซอซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ณ  เมืองมอนทรีออล (ค.ศ. 1975) 
  • อนุสัญญาวอร์ซอซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารเฮกและพิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ณ  เมืองมอนทรีออล (ค.ศ. 1975)
  • อนุสัญญาวอร์ซอซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารเฮกและพิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ณ  เมืองมอนทรีออล (ค.ศ. 1975) หรือ
  • อนุสัญญากัวดาลาฮารา ลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1961 ณ เมืองกัวดาลาฮารา ประเทศเม็กซิโก

วรรค 2

การกล่าวอ้างถึง “บุคคล” และคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้หมายความถึงบุคคลใดๆทั้งเพศชายและเพศหญิง

 

ข้อ 2. ขอบเขตการใช้บังคับ
ข้อ 3. ตั๋วเครื่องบิน
ข้อ 4. จุดแวะพักระหว่างทาง
ข้อ 5. ค่าโดยสารและค่าใช้จ่าย
ข้อ 6. การสำรองที่นั่ง
ข้อ 7. การเช็คอินและขึ้นเครื่องบิน
ข้อ 8. การปฏิเสธและข้อจำกัดในการขนส่ง
ข้อ 9. สัมภาระ
ข้อ 10. ตารางเที่ยวบิน การยกเลิกและอื่นๆ
ข้อ 11. การคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
ข้อ 12. การปฏิบัติตนบนเครื่องบิน
ข้อ 13. การจัดหาบริการอื่นโดยผู้ขนส่ง
ข้อ 14. พิธีการของหน่วยงานราชการ
ข้อ 15. ผู้ขนส่งต่อเนื่องและบริการขนส่งที่ไม่ใช่กิจการสายการบิน
ข้อ 16. ความรับผิดต่อความเสียหาย
ข้อ 17. อายุความใช้สิทธิเรียกร้องและดำเนินการ
ข้อ 18. การแก้ไขและสละสิทธิ
ข้อ 19. การแจ้งสิทธิตามกฎระเบียบ
Loading...

Just a moment... we'll take you there soon.