Singapore Airlines

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สหรือพันธมิตรใดๆตามที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์สกำหนด HighFlyer, คะแนน HighFlyer และ HighFlyer Co-Brand Corporate Card เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสะสมคะแนนที่ดำเนินการโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (เช่น โปรแกรมนี้) สิงคโปร์ แอร์ไลน์สไม่ได้ให้บริการชำระเงินตามที่ถูกควบคุมโดย Singapore Payment Services Act (“PSA”) (ไม่ว่าจะผ่านโปรแกรม HighFlyer, คะแนน HighFlyer และ HighFlyer Co-Brand Corporate Card หรืออื่นๆ) และสิงคโปร์ แอร์ไลน์สไม่ได้รับอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน หรือถูกกำกับดูแลโดย PSA ดังนั้น ผู้ได้รับคะแนน HighFlyer และผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะไม่ได้รับการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน PSA และกฎหมายลูก กฎระเบียบ หนังสือเวียน ประกาศ คำสั่ง และแนวทางที่เกี่ยวข้อง หากคะแนน HighFlyer ได้มาจากการซื้อ คะแนน HighFlyer ที่ซื้อมาดังกล่าวสามารถแลกใช้ได้ในประเทศสิงคโปร์สำหรับการชำระเงินหรือชำระค่าสินค้าหรือบริการบางส่วน (หรือทั้งสองอย่าง) ที่ให้บริการโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์สและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส


คำจำกัดความ

เว้นแต่จะปรากฏเจตนาให้มีความหมายเป็นอย่างอื่นหรือถูกจำกัดความไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คำดังต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
 

‘ACTM’

หมายถึง ผู้ช่วยผู้จัดการการเดินทางในนามองค์กรของธุรกิจที่เข้าร่วมโปรแกรม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.13.

‘บริษัทในเครือ’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1.

'ธุรกิจ'

หมายถึง ธุรกิจหรือองค์กรหรือนิติบุคคลที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมและรวมถึงห้างหุ้นส่วนและธุรกิจที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.

‘CT’

หมายถึง พนักงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี HighFlyer ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.13.

‘CTM’

หมายถึง ผู้จัดการการเดินทางในนามองค์กรของธุรกิจที่เข้าร่วมโปรแกรม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.10.

‘ส่วนลด’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1.

‘วันที่มีสิทธิได้รับส่วนลด’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2.

‘จดหมายแจ้งส่วนลด’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2.

‘วันที่มีผลบังคับใช้’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.12.

‘เที่ยวบินที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3.

‘การแจ้งการลงทะเบียน'

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.12.

‘HighFlyer’ หรือ ‘โปรแกรม’  

หมายถึง HighFlyer ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ตามที่ระบุไว้ในข้อความเบื้องต้น

‘HighFlyer Co-Brand Corporate Card’             

หมายถึง บัตรเครดิตหรือบัตรชาร์จคาร์ด (Charge Card) ของบริษัท ที่ออกโดย American Express International, Inc ซึ่งมีชื่อ เครื่องหมาย และ/หรือโลโก้ของ HighFlyer

‘คะแนน HighFlyer’

หมายถึง คะแนน HighFlyer ที่มอบให้โดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์สภายใต้โปรแกรม HighFlyer ตามที่ระบุไว้ในข้อความเบื้องต้นและข้อ 4.1.

‘JV’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.15.

‘KFEG’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.12.

‘พันธมิตรห้องรับรอง’

sจะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.11.

‘Lounge Pass’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.11.

‘OBT’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.5.

‘ประเทศที่เกี่ยวข้อง’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3.

'บัญชี KrisFlyer ที่เลือก'

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.a.

‘เวลาสร้างบัญชี’

จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.

 

View All
1. การเป็นสมาชิก HighFlyer
1.1. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021 HighFlyer จะเป็นโปรแกรมการเดินทางสำหรับองค์กรเพียงโปรแกรมเดียวที่นำเสนอโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส HighFlyer ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สจะเปิดให้บริการแก่ธุรกิจใดๆ รวมถึงธุรกิจที่ออกบัตร HighFlyer Co-Brand Corporate Card หรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่ออก HighFlyer Co-Brand Corporate Card ธุรกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมใน HighFlyer จะได้รับการลงทะเบียนในระดับ HighFlyer Basic ธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับการเสนอระดับ HighFlyer Silver, HighFlyer Gold หรือ HighFlyer Platinum ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

1.2. ธุรกิจที่สมัครเป็นสมาชิกจะต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินกิจการอย่างแท้จริงและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสำนักงานจดทะเบียนบริษัทหรือธุรกิจในระดับชาติของประเทศที่ธุรกิจนั้นตั้งอยู่ (หากการจดทะเบียนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ) และสามารถแสดงหลักฐานการจดทะเบียนดังกล่าวได้เมื่อได้รับการร้องขอ การสมัครเป็นสมาชิกที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานที่กำหนดได้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

1.3. HighFlyer ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สอาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศ การให้บริการของโปรแกรมในแต่ละประเทศอาจมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เงื่อนไขการสมัครเข้าโปรแกรม HighFlyer Silver, HighFlyer Gold และ HighFlyer Platinum อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและจะตัดสินตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

1.4. บุคคลธรรมดา บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทนายหน้าจำหน่ายหรือผู้รวบรวมตั๋วเครื่องบิน ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในโปรแกรม HighFlyer ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สได้

1.5. สิงคโปร์ แอร์ไลน์สไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนหลายครั้งโดยธุรกิจเดียว ในประเทศเดียวกันและไม่ว่า ณ เวลาใดๆก็ตาม

1.6. สิงคโปร์ แอร์ไลน์สยังไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกในปัจจุบัน เว้นแต่จะได้มีการแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่นในภายหลัง

1.7. สิงคโปร์ แอร์ไลน์สสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกโปรแกรม HighFlyer ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

1.8. การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมต้องดำเนินการทางออนไลน์ที่ https://www.singaporeair.com/sq-corporate/hf-landing-page/ โดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของธุรกิจนั้น

1.9. ในระหว่างขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลการติดต่อและข้อมูลตามที่กำหนดในช่องข้อความอื่นๆทั้งหมดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะถูกปฏิเสธ

1.10. บุคคลซึ่งเป็นผู้ติดต่อหลักของธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในโปรแกรม HighFlyer จะเรียกว่าผู้จัดการการเดินทางในนามองค์กร (‘CTM’) CTM ยังเป็นผู้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับบรรดาธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี HighFlyer ของธุรกิจนั้น

1.11. บุคคลหนึ่งไม่สามารถเป็น CTM ได้มากกว่าหนึ่งบัญชี HighFlyer เว้นแต่ในกรณีที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์สอาจจะอนุญาตตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

1.12. เมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว สิงคโปร์ แอร์ไลน์สจะส่งหมายเลขทะเบียนสมาชิกขององค์กรและชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ให้แก่ CTM ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (“การแจ้งการลงทะเบียน”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะบังคับใช้สำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม HighFlyer ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สของท่าน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการแจ้งการลงทะเบียน (“วันที่มีผลบังคับใช้”)

1.13. เพื่อให้ธุรกิจที่บัญชีองค์กรบริหารจัดการโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์สภายในประเทศสิงคโปร์ สามารถเริ่มรับคะแนน HighFlyer จากการเดินทางทางอากาศของพนักงานได้ พนักงานที่เดินทางจะต้องเป็นสมาชิก KrisFlyer ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ CTM และผู้ช่วยผู้จัดการการเดินทางในนามองค์กร (‘ACTM’) เท่านั้นที่จะสามารถเพิ่มหรือลบรายชื่อพนักงานของธุรกิจที่เป็นผู้เดินทางขององค์กร (‘CT’) ในบัญชี HighFlyer ของธุรกิจนั้นได้

1.14. CT แต่ละรายไม่สามารถทำหน้าที่ผู้จัดการการเดินทางในนามองค์กร ของธุรกิจมากกว่าหนึ่งบัญชี HighFlyer ได้ในเวลาเดียวกัน

1.15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก KrisFlyer จะมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปกับบัญชี KrisFlyer แต่ละบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชี HighFlyer

1.16. หากไม่มีการทำธุรกรรมใดๆภายใต้บัญชี HighFlyer ของธุรกิจภายในสามสิบ (30) เดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ บัญชี HighFlyer จะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากได้มีการออก HighFlyer Co-Brand Corporate Card ให้กับหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ธุรกิจนั้นอาจจะยังคงสามารถสะสมคะแนน HighFlyer ได้ผ่านการใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIA ใน HighFlyer Co-Brand Corporate Card

1.17. เว้นแต่บัญชี HighFlyer ของธุรกิจจะเชื่อมโยงกับ HighFlyer Co-Brand Corporate Card หากไม่มีการทำธุรกรรม (ไม่ว่าจะเป็นการสะสมคะแนนหรือแลกรับของรางวัล) ภายใต้บัญชี HighFlyer ของธุรกิจนั้นเป็นระยะเวลา 36 เดือน บัญชีจะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ และเมื่อบัญชีหมดอายุลง บรรดาคะแนน HighFlyer ทั้งหมดที่ได้สะสมมาภายใต้บัญชี HighFlyer ของธุรกิจนั้น จะถูกริบคืนโดยมีผลทันที

1.18 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก HighFlyer ของธุรกิจและการเข้าร่วมโปรแกรมได้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน

1.19. สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส สงวนสิทธิในการระงับการใช้งาน ไม่อนุญาตให้ธุรกิจเข้าใช้งานโปรแกรมเป็นการถาวรหรือบอกเลิกการเป็นสมาชิก HighFlyer ของธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

i. ธุรกิจได้ฝ่าฝืนข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ใดๆของการเป็นสมาชิก HighFlyer
ii. ธุรกิจได้กระทำการโดยทุจริตเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก HighFlyer
iii. ธุรกิจไม่สามารถแสดงหลักฐานต่างๆตามที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์สร้องขอ เพื่อพิสูจน์ว่าคะแนน HighFlyer ที่ CT ได้เรียกร้องเป็นการเดินทางของพนักงานของธุรกิจนั้น
iv. การดำเนินการตามโปรแกรมมีผลให้สิงคโปร์ แอร์ไลน์สต้องได้รับอนุญาต ได้รับการอนุมัติ จดทะเบียน หรือถูกกำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน
v. การดำเนินการตามโปรแกรมมีผลให้หรือสามารถมีผลให้สิงคโปร์ แอร์ไลน์สละเมิดกฎหมายบริการการชำระเงิน และ/หรือ
vi. หน่วยงานราชการ (อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง Monetary Authority of Singapore) มีคำสั่งหรือสั่งการให้สิงคโปร์ แอร์ไลน์สหยุดการดำเนินการตามโปรแกรมหรือต้องปรับโครงสร้างโปรแกรมใหม่

เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณีและสิงคโปร์ แอร์ไลน์สสงวนสิทธิในการบอกเลิกบัญชี HighFlyer ของธุรกิจ ด้วยเหตุผลใดๆที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์สเห็นสมควร ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส สิงคโปร์ แอร์ไลน์สจะพยายามบนพื้นฐานของการทำการค้าที่ดีต่อกันติดต่อธุรกิจทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ เพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือการไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ในกรณีที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์สไม่สามารถติดต่อธุรกิจได้ภายใน 28 วัน นับจากวันที่เกิดข้อบกพร่องหรือการไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวหรือธุรกิจไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือการไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงนั้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว สิงคโปร์ แอร์ไลน์สสงวนสิทธิในการบอกเลิกการเป็นสมาชิก HighFlyer ของธุรกิจ

1.20. ธุรกิจยอมรับและตกลงว่าหากบัญชี HighFlyer ถูกระงับการใช้งาน ธุรกิจอาจจะไม่สามารถใช้คะแนน HighFlyer ในการทำธุรกรรมต่างๆได้ เนื่องจากระยะเวลาการใช้คะแนน HighFlyer ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า คะแนน HighFlyer ดังกล่าวอาจหมดอายุลงในระหว่างระยะเวลาที่บัญชีถูกระงับการใช้งาน ธุรกิจจะสามารถใช้คะแนน HighFlyer ที่มีอยู่และยังไม่หมดอายุได้อีกครั้งเมื่อการระงับการใช้งานของสมาชิกได้สิ้นสุดลง หากการเป็นสมาชิก HighFlyer ของธุรกิจถูกบอกเลิก คะแนน HighFlyer ที่สะสมไว้จะถูกเพิกถอนและริบคืนโดยไม่มีการชดเชยใดๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าธุรกิจจะถูกระงับการใช้งาน ไม่อนุญาตเข้าให้ใช้งานโปรแกรมเป็นการถาวรหรือบอกเลิกการเป็นสมาชิก ธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการระงับการใช้งานหรือบอกเลิกโปรแกรมของธุรกิจ
2. การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
3. การจองตั๋วเครื่องบิน
4. การได้รับคะแนน HighFlyer
5. การใช้คะแนน HighFlyer
6. HighFlyer Milestone Rewards
7. เงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับค่าโดยสารลดราคาสำหรับองค์กรในระดับ HighFlyer Silver / Gold / Platinum
8. เงื่อนไขทั่วไป