สิงคโปร์แอร์ไลน์

Corporate Governance Policies

นโยบายองค์กร

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของกลุ่มสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เราพยายามอย่างเต็มที่ในการทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เราคาดหวังให้พนักงานของเรามีความซื่อสัตย์ รวมไปถึงพันธมิตรผู้จัดหาสิ่งของให้ (Supplier) ผู้รับจ้าง และตัวแทนที่เราทํางานด้วย คุณสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้แน่ใจว่ากลุ่ม SIA จะยังคงเป็นบริษัทที่ปลอดภัยและมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ การกระทําผิด หรือการฉ้อโกงผ่านช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ที่ดําเนินการโดยอิสระโดย Deloitte ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกของเรา


จรรยาบรรณของผู้จัดหาสิ่งของให้ (Supplier)

แนวทางเหล่านี้อธิบายถึงมาตรฐานความประพฤติที่เราคาดหวังจากผู้จัดหาสิ่งของให้ (Supplier) เราในด้านการดำเนินงาน ค่านิยมทางสังคม และสภาพแวดล้อม โดยยึดตามค่านิยมทางธุรกิจของเรา ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สภาพแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต

อ่านตอนนี้

กรอบการบริหารความเสี่ยง

แนวทางเหล่านี้อธิบายหลักการและนโยบาย ตลอดจนโครงสร้างการรายงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

อ่านตอนนี้

แถลงการณ์ต่อต้านการค้าแรงงานทาสที่มีในปัจจุบันและการค้ามนุษย์

กลุ่มสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ได้จัดทำแถลงการณ์ต่อต้านการค้าแรงงานทาสที่มีในปัจจุบันและการค้ามนุษย์ โดยกำหนดแนวทางที่ใช้เพื่อป้องกันการเป็นทาสหรือการค้ามนุษย์ในรูปแบบใดๆ ไม่ให้เกิดขึ้นในการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้เพื่อขจัดความเป็นทาสและการค้ามนุษย์
> โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านแถลงการณ์