สิงคโปร์แอร์ไลน์

เงื่อนไขสำหรับนโยบายผ่อนผันการเดินทางของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จากสถานการณ์ Covid-19

มีผลวันที่ 9 เมษายน 2020 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 กันยายน 2021

1. การได้รับสิทธิ์

1.1 เว้นแต่ตั๋วโดยสารในข้อ 1 (1.3) นโยบายผ่อนผันการเดินทางจาก Covid-19 (“นโยบาย”) นี้ มีผลใช้กับตั๋วโดยสารของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (“SIA”) ทุกตั๋ว ที่

ก. ตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ออกตั๋ววันที่หรือก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2020
(2) กำหนดการเดินทางเดิมที่มีเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2020 ถึง 31 มีนาคม 2021 และ
(3) จองตั๋วสำหรับเดินทางกับสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส หรือสายการบินพันธมิตรร่วมเที่ยวบินของเรา หรือ

ข. มีอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางก่อนวันที่ 1 เมษายน 2021 ซึ่งถูกยกเลิกในเวลาต่อมาเนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 (“ยกเลิกเที่ยวบิน”) หรือ
ค. ออกโดยใช้วงเงินตั๋วโดยสารภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายนี้และมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบิน หรือ
ง. เป็นไปตามเกณฑ์อื่นๆที่ SIA อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดเป็นครั้งคราว
(ถูกอ้างอิงเป็น “ตั๋วที่มีสิทธิ์”)

1.2 นโยบายนี้ใช้กับ

ก. ตั๋วโดยสารที่ระยะเวลา (1 ปีนับจากวันเริ่มเดินทาง หรือ ยังไม่มีการใช้ตั๋วโดยสารเลยนับจากวันที่ออกตั๋ว) หมดอายุ และ
ข. ตั๋วโดยสารที่ผู้โดยสารใช้เดินทางแล้ว 1 เที่ยวบินหรือมากกว่าในตั๋วโดยสารนั้น แต่ยังไม่ได้ใช้เดินทางครบทุกเที่ยวบินตามกำหนดการเดินทางในตั๋วนั้น (“ตั๋วที่ใช้ไปบางส่วน”) ตราบใดที่ตั๋วเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (1.1) ด้านบน


1.3 นโยบายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับประเภทตั๋วโดยสารดังต่อไปนี้

ก. ตั๋วโดยสารที่ออกในราคาลดซึ่งไม่ได้มีให้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสาธารณะสำหรับ

(1) ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของ SIA และหรือซิลค์แอร์เพื่อใช้สำหรับพนักงานของพวกเขา (หรือที่เรียกว่าตั๋วลดราคาสำหรับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว)
(2) พันธมิตรในธุรกิจของ SIA และหรือซิลค์แอร์ (หรือที่เรียกว่าตั๋วลดราคาสำหรับธุรกิจ)
(3) พนักงานของกลุ่มบริษัท SIA (หรือที่เรียกว่าตั๋วพนักงาน) และ

ข. ตั๋วที่ออกให้กับผู้โดยสารฟรี


1.4 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ตั๋วที่มีสิทธิ์ตามข้อ 1(1.1)(ก) ข้อ 1(1.1)(ข) และ ข้อ 1(1.1)(ง) ข้างต้น จะรวมถึงตั๋วโดยสารที่ชำระค่าโดยสารด้วยไมล์ KrisFlyer หรือคะแนน HighFlyer บางส่วนหรือเต็มจำนวน

2. การเลือกระหว่างวงเงินตั๋วโดยสาร (Flight Credits) หรือ การคืนเงิน
 

2.1 นอกเหนือจากตั๋วตามข้อ 2 (2.5) ผู้โดยสารที่ได้ชื่อว่าถือตั๋วที่มีสิทธิ์สามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนโยบายนี้

ก. ยกเลิกกำหนดการเดินทางเดิมในตั๋วโดยสารของคุณและเก็บมูลค่าของตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้เป็นวงเงินตั๋วโดยสาร (Flight Credits)
ข. ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารส่วนที่ยังไม่ได้ใช้

2.2 มูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้ของตั๋วที่มีสิทธิ์ให้คำจำกัดความดังนี้

ก. กรณีของตั๋วโดยสารที่ยังไม่ถูกใช้ทั้งหมด ค่าตั๋วโดยสารทั้งหมดและค่าภาษีที่มีการจ่ายสำหรับตั๋วนี้
ข. กรณีของตั๋วโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วน  ค่าตั๋วโดยสารทั้งหมดและภาษีที่จ่ายสำหรับตั๋วนี้โดยหักจากค่าโดยสารเที่ยวบินที่มีการใช้ไปแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สิงคโปร์ แอร์ไลน์สถือสิทธิ์ในการคำนวนมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้ของตั๋วโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วนตามดุลยพินิจ

2.3 จ่ายค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับการเลือกที่นั่งล่วงหน้า และหรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมของตั๋วที่มีสิทธิ์จะไม่ถูกเก็บเป็นวงเงินตั๋วโดยสารและจะมีการคืนเงินให้กับผู้โดยสาร
 
2.4 ตั๋วที่มี่ผู้โดยสารมากกว่า 1 ท่านในหนึ่งหมายเลขอ้างอิงการจอง (หรือที่เรียกว่า Passenger Name Record or PNR) ผู้โดยสารแต่ละท่านในหมายเลขอ้างอิงการจองนั้นจะมีสิทธิ์เลือก 1 ใน 2 ตัวเลือกในหัวข้อ 2 (2.1) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้โดยสารในหมายเลขอ้างอิงการจอง (PNR) เดียวกันไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกเดียวกันในหัวข้อ 2 (2.1)
 
2.5 เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ผู้โดยสารที่ถูกกล่าวตามตั๋วโดยสารด้านล่างนี้จะไม่ได้รับอนุญาติให้เก็บมูลค่าของตั๋วโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อให้เป็นวงเงินตั๋วโดยสาร

ก. ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในตั๋วแลกรางวัลของโปรแกรม KrisFlyer: ผู้โดยสารจะได้รับการคืนไมล์ KrisFlyer ที่ใช้ไปสำหรับตั๋วรางวัลนี้รวมกับค่าภาษีที่จ่ายไป 
ข. ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในตั๋วที่ซื้อโดยใช้ไมล์สะสมรวมกับเงินสดภายใต้โปรแกรม KrisFlyer: ผู้โดยสารนี้จะได้รับสิทธิ์คืนไมล์ KrisFlyer ที่ใช้ไปรวมกับส่วนที่เหลือที่จ่ายเป็นเงินสด (รวมภาษี)
ค. ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในตั๋วที่ใช้พอยท์และเงินสดในการชำระค่าตั๋วภายใต้โปรแกรม HighFlyer: ผู้โดยสารนี้จะได้รับสิทธิ์คืนพอยท์ HighFlyer ที่ใช้สำหรับตั๋วนี้รวมกับส่วนที่เหลือที่จ่ายเป็นเงินสด (รวมภาษี)

2.6 ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในตั๋วที่มีสิทธิ์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บบางส่วนของมูลค่าของตั๋วที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นวงเงินตั๋วโดยสาร และขอรับเงินคืนในส่วนที่เหลือของมูลค่าตั๋วที่ไม่ได้ใช้

3. รางวัลโบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร (Bonus Flight Credits) สำหรับการจองใหม่โดยใช้วงเงินตั๋วโดยสาร

3.1 ผู้โดยสารจะได้รับโบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร สำหรับการจองตั๋วใหม่ในครั้งแรกโดยใช้วงเงินตั๋วโดยสาร เว้นแต่:

ก. ราคาของตั๋วที่มีสิทธิ์เป็นราคาตั๋วเด็กหรือราคาสำหรับทารก
ข. ตั๋วที่มีสิทธิ์เป็นตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้บางส่วน

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะไม่มีการให้โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารสำหรับการจองใหม่ในครั้งที่ 2

3.2 จะไม่มีการให้โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารหากผู้โดยสารเลือกขอคืนเงินมูลค่าที่ยังไม่ไดใช้ของตั๋วที่มีสิทธิ์
 
3.3 โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารสำหรับตั๋วที่มีสิทธิ์ตามข้อ 1 (1.1)(ก) ข้อ 1(1.1)(ข) และข้อ 1(1.1)(ง) จะให้กับ
ก. ตามชั้นโดยสารของตั๋วที่มีสิทธิ์ตามข้อ 1 (1.1)(ก) ข้อ 1(1.1)(ข) และข้อ 1(1.1)(ง) และ
ข. ณ จุดที่ทำการจองเที่ยวบินใหม่
 
3.4 หากค่าโดยสารของเที่ยวบินที่จองใหม่นั้นเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารสำหรับตั๋วที่มีสิทธิ์ตามข้อ 1 (1.1)(ก) ข้อ 1(1.1)(ข) และข้อ 1(1.1)(ง) จะเป็นดังนี้ โดยไม่คำนึงถึงค่าโดยสารเดิมของตั๋วที่มีสิทธิ์

ก. ชั้นประหยัด: SGD 75
ข. ชั้นประหยัดพิเศษ: SGD 100
ค. ชั้นธุรกิจ: SGD 200
ง. ชั้นหนึ่ง / ชั้นสวีท: SGD 500

3.5 หากค่าโดยสารของเที่ยวบินที่จองใหม่นั้นเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สิงคโปร์ ("สกุลเงินต่างประเทศ") โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารสำหรับตั๋วที่มีสิทธิ์ตามข้อ 1 (1.1)(ก) ข้อ 1(1.1)(ข) และข้อ 1(1.1)(ง) จะได้รับในสกุลเงินต่างประเทศนั้น ตามจำนวนที่ระบุไว้ในตารางที่ https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/BonusCreditsinLocalCurrency.pdf หรือในอัตราที่ระบุโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส สำหรับสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย
       ก. สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ขอสงวงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
       ข. ไม่มีการให้โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารเพิ่มในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆกับตารางหลังจากที่มีการรับโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารไปแล้วตอนทำการจองกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่

3.6 ในกรณีที่ตั๋วที่มีสิทธิ์ตามข้อ 1 (1.1)(ก) ข้อ 1(1.1)(ข) และข้อ 1(1.1)(ง) ประกอบไปด้วยหลายชั้นโดยสาร โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารจะขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารที่สูงที่สุดในตั๋วที่มีสิทธิ์

3.7 ตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์ตามข้อ 1 (1.1)(ค) จะได้รับ

ก. โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับในขณะที่ทำการจองใหม่ของเที่ยวบินเดิมโดยใช้วงเงินตั๋วโดยสาร แม้ว่าชั้นโดยสารของตั๋วจะแตกต่างกัน หรือ
ข. โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารตามระดับชั้นโดยสารของตั๋วที่มีสิทธิ์หากไม่ได้รับโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารในขณะที่ทำการจองเที่ยวบินใหม่ที่ใช้วงเงินตั๋วโดยสาร


3.8 นอกเหนือจากโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารที่ระบุไว้ในข้อ 3 (3.7) ตั๋วที่มีสิทธิ์ตามข้อ 1 (1.1)(ค) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารใดๆ เพิ่มเติมในขณะที่ทำการจองแผนการเดินทางเที่ยวบินใหม่

4. การจองเที่ยวบินใหม่โดยใช้วงเงินตั๋วโดยสาร

4.1 ผู้โดยสารอาจใช้วงเงินตั๋วโดยสารจากตั๋วที่มีสิทธิ์สำหรับกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่กับสิงคโปร์ แอร์ไลน์สได้มากสุด 2 เที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารรายนั้น และเที่ยวบินสุดท้ายของแต่ละกำหนดการเดินทางจะต้องเป็นวันที่หรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2022

4.2 ณ เวลาที่ทำการจองกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่ โบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร (ถ้ามี) ควรถูกใช้สำหรับค่าตั๋วโดยสารทั้งหมดของกำหนดการเดินทางใหม่นั้นๆก่อน
 
4.3 ในกรณีที่วงเงินตั๋วโดยสารเพียงพอสำหรับชำระค่าตั๋วกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่ (หรือยอดใช้จ่ายที่เหลือของกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่ หากสามารถใช้โบนัสวงเงินตั๋วโดยสารได้ด้วย) ค่าโดยสารทั้งหมดของกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่ (หรือค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดของกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่แล้วแต่กรณี) จะถูกหักลบกับวงเงินตั๋วโดยสาร ถ้ามีวงเงินตั๋วโดยสารที่ยังเหลืออยู่ (“Residual Flight Credits”) อาจถูกนำไปใช้จ่ายสำหรับการเดินทางครั้งที่ 2 สำหรับผู้โดยสารรายนั้น
 
4.4 ในกรณีวงเงินตั๋วโดยสาร (รวมถึงโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารใดๆที่เกี่ยวข้อง) ที่เก็บในนามของผู้โดยสารรายนั้นมียอดไม่เพียงพอสำหรับจ่ายค่าตั๋วกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่ทั้งหมด ผุ้โดยสารจะต้องจ่ายส่วนที่ขาดสำหรับกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่นั้นๆ
 
4.5 ผู้โดยสารจะออกตั๋วโดยสารใหม่ได้เมื่อวงเงินตั๋วโดยสาร (และโบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร ถ้ามี) ถูกใช้ในการจองกำหนดการเดินทางเที่ยวบินใหม่ เงื่อนไขตั๋วโดยสารใหม่ทั้งหมด รวมถึงค่าออกตั๋วโดยสารใหม่ เงื่อนไขการคืนเงิน และหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกนำมาใช้กับตั๋วโดยสารใหม่

4.6 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาติให้โอน และหรือรวมวงเงินตั๋วโดยสาร และหรือโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารไม่ว่าในลักษณะใดๆก็ตาม

4.7 วงเงินตั๋วโดยสารที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 และจะไม่สามารถขอคืนได้หลังจากนั้น วงเงินตั๋วโดยสารที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่สามารถขอคืนได้

5. การคืนเงินมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้ของตั๋วที่มีสิทธิ์
5.1 ในกรณีที่ผู้โดยสารขอคืนเงินมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้จากตั๋วที่มีสิทธิ์ภายใต้ข้อ 2(2.1)(ก) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก (รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆที่ต้องชำระสำหรับค่าเก็บไมล์สะสม KrisFlyer เพื่อใช้แลกไมล์ในโปรแกรม KrisFlyer)

5.2 คำขอคืนเงินสำหรับมูลค่าที่ไม่ได้ใช้ของตั๋วที่มีสิทธิ์ภายใต้วรรค 2(i)(b) จะต้องส่งไปให้ SIA ในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2022 เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น มูลค่าใดๆที่ไม่ได้ใช้ของตั๋วที่มีสิทธิ์จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ หาก SIA ได้รับคำขอคืนเงินในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2023

5.3 เมื่อมีการคืนมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้ของตั๋วที่มีสิทธิ์แล้ว ผู้โดยสารไม่สามารถเลือกเก็บมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้ของตั๋วที่มีสิทธิ์ให้เป็นวงเงินตั๋วโดยสารได้ หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร

6. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง:
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่เป็นสิ่งผิดตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปตามนโยบายจะถูกนำมาใช้เมื่อผู้โดยสารทำการจองตั๋วใหม่หรือขอคืนเงิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ขอสงวนสิทธิ์กำหนดความ ใช้หรือสื่อสารข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของนโยบายนี้ การตัดสินใจของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ถือเป็นที่สิ้นสุดในแต่ละกรณี

7. การจำกัดของความรับผิดชอบ: ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาติ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้องความเสียหาย รวมถึงผู้ที่อยู่ในความประมาทไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง บังเอิญ พิเศษ ตั้งใจ ลงโทษ หรือ ได้รับผลกระทบ (รวมถึง สูญเสียผลประโยชน์ หรือความเสียหายพิเศษอื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากที่ต่อเนื่องมาจากนโยบายนี้ รวมทั้งการใช้วงเงินตั๋วโดยสารโดยผู้โดยสาร ความรับผิดชอบทั้งหมด (ถ้ามี) ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส สำหรับความเสียหายทุกอย่าง ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายภายใต้สาเหตุการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ จะไม่เกินมูลค่าของวงเงินตั๋วโดยสารที่เก็บในนามผู้โดยสารนั้น 

8. เงื่อนไขทั่วไปของการขนส่ง: เงื่อนไขอื่นๆและเงื่อนไขที่แยกต่างหากที่นำไปใช้กับการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระ และการขนส่นสินค้าทางอากาศ หรือโปรโมชั่นใดๆที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ทำเป็นครั้งคราว ถ้าผู้โดยสารเดินทางบนเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เงื่อนไขทั่วไปของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จะถูกนำมาใช้สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระและการขนส่งสินค้าทางอากาศตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ความรับผิดของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส และพันธมิตรร่วมสำหรับความสูญเสีย เสียหาย หรือความล่าช้าของสัมภาระของท่านถูกจำกัดโดย Montreal Convention และ Warsaw Convention และหรือกฏหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ

9. กฏหมายที่บังคับใช้: ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ที่มีหรืออ้างถึงในที่นี้ขัดกับกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบของรัฐบาล คำสั่ง หรือการเรียกร้อง ที่ไม่สามารถยกเว้นได้โดยความตกลงของคู่สัญญา ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาใช้ ข้อกำหนดใดๆที่ไม่มีผลถูกต้องจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดอันอื่น