Visas and immigration requirements

วีซ่าและข้อกำหนดในการเดินทางเข้า

ผู้โดยสารแต่ละคนจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (และวีซ่าถ้าจำเป็น) เพื่อได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศปลายทางของการเดินทางในแต่ละเที่ยวบินได้ ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารได้รับการปฏิเสธการเข้าและ/หรือออกจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น


หากต้องการทราบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ โปรดใช้แอปพลิเคชันข้อมูลวีซ่าและการเข้าเมือง ที่นี่ สำหรับข้อมูลล่าสุด


หากคุณต้องการวีซ่า* หรือมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ รับสิทธิ์อัตราพิเศษเมื่อคุณสมัครผ่าน VisaCentral ซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา

ขอวีซ่า

 

* บริการขอวีซ่าของ VisaCentral สามารถใช้ได้ในบางประเทศ


ข้อกำหนดการตรวจสอบ

ต้องมีการตรวจสอบตัวตนหากเดินทางมาถึงประเทศต่อไปนี้:


ข้อกำหนดสำหรับการทำลายเชื้อ

บางประเทศกำหนดให้มีการใช้สารกำจัดแมลงภายในห้องโดยสารโดยสารของเครื่องบินทุกลำก่อนเดินทางมาถึง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ

เดินทางไปบาหลี

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปบาหลีจะต้องชำระภาษีแบบครั้งเดียวก่อนเดินทางมาถึง เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ผู้เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ทุกท่านจะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้อง (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า) หรือ NZeTA (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าและผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย)

การอนุมัติสำหรับ NZeTA อาจใช่้เวลาถึง 72 ชั่วโมง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเดินทางไปสหราชอาณาจักร

นักเรียนที่พำนักระยะสั้น (เรียนไม่เกิน 6 เดือน) จากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ จำเป็นต้องพบเจ้าหน้าที่กองบังคับพรมแดน (Border Force officer) ที่จุดตรวจหนังสือเดินทางเพื่อรับตราประทับนักเรียนพำนักระยะสั้นในหนังสือเดินทางของพวกเขา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันมี 36 ประเทศเข้าร่วมในโครงการยกเว้นการขอวีซ่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม