สิงคโปร์แอร์ไลน์

Customer service plan

แผนสำหรับการบริการลูกค้า

แผนสำหรับบริการลูกค้านี้จัดทำขึ้นตามกฎข้อสุดท้ายของกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมการคุ้มครองผู้โดยสารทางสายการบินมาตราที่สอง (Enhancing Airline Passenger Protections II) และใช้สำหรับเที่ยวบินที่ไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 1. สำหรับการจองที่จองผ่านทางเว็ปไซต์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร หรือทางโทรศัพท์สำหรับจองเที่ยวบิน เรามีอัตราค่าโดยสารที่ต่ำที่สุดให้ทางช่องทางการจองนั้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถจองได้ ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง เที่ยวบิน และประเภทชั้นโดยสาร เราจะให้ข้อมูลแก่คุณหากมีค่าโดยสารที่ต่ำกว่าอยู่ในเว็ปไซต์ของเรา
 2. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะทำการส่งสัมภาระให้ตรงเวลา รวมถึงพยายามตามหาสัมภาระที่สูญหายกลับคืนภายใน 24 ชั่วโมง
 3. ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าให้กับผู้โดยสารเป็นจำนวนที่สมเหตุสมผลตามข้อตกลงนานาชาติ คืนเงินค่าสัมภาระที่ผู้โดยสารได้จ่ายไปในกรณีที่กระเป๋าสูญหาย
 4. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะคืนเงินให้ทันทีที่ได้รับแบบฟอร์มขอคืนเงินที่สมบูรณ์ เมื่อถึงกำหนดคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ภายในเวลา 7 วันทำการของบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงิน และภายใน 20 วันทำการสำหรับกรณีที่ชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค รวมถึงการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับผู้โดยสารสำหรับบริการเสริมในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ได้เพราะเที่ยวบินยกเลิก หรือมีการขายเกินจำนวน
 5. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะให้บริการลูกค้าที่มีความทุพลภาพ ตามข้อกำหนดที่ 14 CFR วรรค 382 และสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงในระหว่างที่เกิดเหตุความล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ ซึ่งรวมถึง:
  1. การจัดเตรียมความช่วยเหลือและรถเข็นเพื่อเดินทางระหว่างประตูขึ้นเครื่อง
  2. ความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่อง
  3. ให้ความช่วยเหลือในการมองเห็น การได้ยิน การรับรู้ หรือการเดินขณะที่อยู่ในท่าอากาศยานและบนเครื่องบิน และ
  4. จัดหาที่จัดเก็บที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา
 6. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะจัดหาความช่วยเหลือที่ลูกค้าต้องการในระหว่างการล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฉุกเฉินกรณีที่เกิดความล่าช้าที่ออกจากเครื่องไม่ได้ของสิงคโปร์แอร์ไลน์
 7. หากมีการร้องขอ สิงคโปร์แอร์ไลน์จะให้ข้อมูลหากเที่ยวบินที่คุณถือบัตรโดยสารอยู่นั้นมีการจองเกิน และเราจะให้ข้อมูลที่ท่าอากาศยานสหรัฐฯ ทุกแห่งเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนในการจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ของเราในกรณีที่บัตรโดยสารเกินและเครื่องไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้หมด และจะมีการชดเชยให้กับผู้โดยสารที่ประสงค์จะไม่เดินทางอย่างยุติธรรมและมีมาตรฐานเป็นไปตามนโยบายของเรา
 8. นโยบายการยกเลิกของสิงคโปร์แอร์ไลน์ กฎการสะสมไมล์ องค์ประกอบที่นั่งบนเครื่อง และห้องน้ำที่ใช้งานได้แสดงอยู่อยู่บนเว็ปไซต์ของเรา และสามารถสอบถามทางระบบโทรศัพท์สำหรับการจองบัตรโดยสารได้
 9. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามเวลาหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง
 10. สิงคโปร์แอร์ไลน์ยอมรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า เราจะได้รับข้อเสนอแนะภายในเวลา 30 วัน และจะตอบกลับตามความเหมาะสมภายในเวลา 60 วันหลังจากที่ได้รับข้อเสนอแนะ
 11. ในกรณีที่สิงคโปร์แอร์ไลน์มีการยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง หรือความล่าช้าในเที่ยวบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์จะพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหาร ที่พัก ความช่วยเหลือในการจองเที่ยวบินใหม่ และการเดินทางไปยังที่พักเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้า และการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดน้อยที่สุด สิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่มีข้อบังคับใดกำหนดให้ต้องเตรียมความช่วยเหลือเหล่านี้ในกรณียกเลิกเที่ยวบิน มีความล่าช้า และความผิดพลาดในการเชื่อมต่ออันเนื่องมาจากสาเหตุที่ทางสายการบินไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม ก่อการร้าย เป็นต้น แต่ทางสายการบินจะพยายามช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 12. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของเรา ระบบโทรศัพท์สำหรับจองบัตรโดยสาร และที่ประตูทางขึ้นเครื่องของเราที่ท่าอากาศยานสหรัฐฯ ภายในเวลา 30 นาทีหลังจากที่ทางเราทราบว่าจะมีความล่าช้า การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง
 13. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองที่จองผ่านทางเว็ปไซต์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจองได้โดยไม่เสียค่าปรับ หากเป็นการจองก่อนถึงเวลาเดินทางเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์ ลูกค้าจะต้องโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ติดต่อของเราเพื่อทำการยกเลิกการจองออนไลน์นั้น
 14. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถจองไว้โดยยังไม่ชำระเงินได้เป็นเวลา 24 ชัว่โมงหลังทำการจอง หากว่าเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทาง