สิงคโปร์แอร์ไลน์

Delay contingency plans to and/or from US airports

แผนฉุกเฉินกรณีที่เกิดความล่าช้า

สำหรับเที่ยวบินที่ไปและกลับจากท่าอากาศยานสหรัฐอเมริกา

เรามุ่งมั่นในการเตรียมแผนฉุกเฉินที่เหมาะสมในการรับมือกับกรณีที่มีความล่าช้าเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานในสหรัฐอเมริกา

 

กรณีล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

 1. ต้องมีการจัดเตรียมการให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ภายใน 4 ชั่วโมงที่ท่าอากาศยานในสหรัฐอเมริกา (นอกเสียจากว่าเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงและปลอดภัย)
 2. อาจมีการยกเว้นหาก:
  1. กัปตันผู้มีอำนาจสั่งการยืนยันว่ามีความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยในการให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง เช่น กรณีสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม หรือจากการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือเป็นคำสั่งของรัฐบาล
  2. การควบคุมการจราจรทางอากาศชี้แจงว่าการกลับไปที่ประตูขึ้นเครื่อง หรือการอนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องที่อื่นนอกเหนือจากที่ประตูขึ้นเครื่องจะเป็นการขัดขวางการดำเนินการของท่าอากาศยานอย่างยิ่งยวด
 3. ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์จะ:
  • จะจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มภายในเวลาสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกจากประตูขึ้นเครื่อง หรือลงพื้นหากมีความล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้เกิดขึ้น นอกเสียจากว่ากัปตันผู้มีอำนาจสั่งการยืนยันว่าไม่สามารถให้บริการนั้นได้เนื่องจากเหตุผลทางความมั่นคงและปลอดภัย
  • จะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำ และการดูแลทางการแพทย์ที่เพียงพอในระหว่างเกิดความล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้
  • จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานะและเหตุผลของความล่าช้าทุก 30 นาที หากทราบ
  • จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทุก 30 นาทีหากผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้ลงจากเครื่องได้
  • จะเตรีมทรัพยากรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินการตามแผน และ
  • จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่การรักษาความปลอดภัยการขนส่งของสหรัฐอเมริกาในแต่ละท่าอากาศยานของสหรัฐฯ ที่เครื่องบินใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานทั่วไปของท่าอากาศยานสหรัฐฯ เพื่อที่จะให้ผู้โดยสารสามารถลงจากเครื่องได้ภายในเวลา 4 ชั่วโมงหากเกิดความล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

   

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากท่าอากาศยานในประเทศจีน

เรามุ่งมั่นในการเตรียมแผนฉุกเฉินที่เหมาะสมในการรับมือกับกรณีที่มีความล่าช้าเกิดขึ้นในการเดินทางออกจากท่าอากาศยานในประเทศจีน

 

กรณีล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

 1. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานะและเหตุผลของความล่าช้าทุก 30 นาที หากทราบ และประมาณเวลาที่จะมีความล่าช้า รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของเที่ยวบิน
 2. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำ และการดูแลทางการแพทย์ที่เพียงพอในระหว่างเกิดความล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้
 3. สำหรับความล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้เกิน 3 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นโดยมีเวลาประมาณการที่จะสามารถออกได้
 4. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่มีเพื่อจัดเตรียมให้ผู้โดยสารสามารถทำการรอเครื่องออกได้ต่อไป
 5. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะจัดเตรียมให้ผู้โดยสารสามารถลงจากเครื่องได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข 3 ข้อพร้อมกัน มิเช่นนั้น เราจะเตรียมการให้ผู้โดยสารคอยบนเครื่อง
  1. มีความล่าช้าที่ไม่สามารถออกจากเครื่องได้เกิน 3 ชั่วโมง (รวมทั้ง 3 ชั่วโมงพอดี)
  2. ไม่มีการยืนยันเวลาเครื่องขึ้นที่แน่นอน
  3. เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดความมั่นคงและปลอดภัย
 6. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะจัดเตรียมบริการจองเที่ยวบินใหม่ให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทุกคน สิงคโปร์แอร์ไลน์จะจัดเตรียมความช่วยเหลือสำหรับผู้ทุพลภาพเช่น รถเข็น และบริการอื่นๆ สำหรับผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้
 7. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่าอากาศยาน และแผนกบริการภาคพื้นดินเพื่อให้ได้เวลาออกโดยเร็ว

 

ความล่าช้าทุกเที่ยวบิน

 1. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ห้องพักรับรอง และประตูทางขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานจีน หรือผ่านทาง SMS ภายในเวลา 30 นาทีจากที่ทางเราทราบว่าจะมีความล่าช้า การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 2. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานะของความล่าช้าทุก 30 นาที
 3. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานใหญ่ แผนกท่าอากาศยานท้องถิ่น ในระหว่างที่เกิดความล่าใช้ทุกเที่ยวบิน เราจะพยายามแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตามเวลาผ่านทางช่องทางต่างๆ และใช้กำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารอย่างดีที่สุด
 4. ในเหตุการณ์ที่เกิดความล่าช้าทุกเที่ยวบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์จะพยายามที่สุดในการจัดเตรียมอาหาร ที่พัก ความช่วยเหลือในการจองเที่ยวบินใหม่ การจัดการสัมภาระ และการเดินทางไปที่พัก เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความล่าช้าทุกเที่ยวบินโดยน้อยที่สุด สิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่มีข้อบังคับใดกำหนดให้ต้องเตรียมความช่วยเหลือเหล่านี้ในกรณียกเลิกเที่ยวบิน มีความล่าช้า และความผิดพลาดในการเชื่อมต่ออันเนื่องมาจากสาเหตุที่ทางสายการบินไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม ก่อการร้าย เป็นต้น แต่ทางสายการบินจะพยายามช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 5. สิงคโปร์แอร์ไลน์มีพนักงานที่คอยรับข้อเสนอแนะเป็นภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้จากข้อมูลการติดต่อบนเว็ปไซต์ของเรา หรือสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือคำถามมาได้ผ่านทางเว็ปไซต์ของเรา
 6. สิงคโปร์แอร์ไลน์จะได้รับข้อเสนอแนะภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) และจะมีการตอบกลับตามสมควรภายใน 20 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) หลังจากได้รับข้อเสนอแนะ สิงคโปร์แอร์ไลน์จะจัดเก็บและบันทึกข้อเสนอแนะและข้อติชม