สิงคโปร์แอร์ไลน์

Carrying physical currency and bearer-negotiable instruments into Singapore

การพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้เข้าประเทศสิงคโปร์


กรณีที่นำเงินสดสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ หรือสกุลเงินต่างประเทศมูลค่ามากกว่า 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เข้าประเทศสิงคโปร์ ผู้โดยสารจะต้องแสดงแบบฟอร์ม NP727 ต่อ:

  • ช่องศุลกากรสีแดงเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานชางงีในประเทศสิงคโปร์ หรือ
  • เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศสิงคโปร์

รับแบบฟอร์ม NP727 ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองหลัก ได้แก่ ศูนย์ตำรวจชุมชน (NPC) หรือ ป้อมตำรวจชุมชน (NPP)หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของแผนกกิจการพาณิชย์


ข้อจำกัดในการซื้อสินค้าปลอดภาษี

หากคุณเดินทางออกจากหรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์:

  • อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของท่าอากาศยานชางงีขึ้นเครื่องได้
  • สินค้าจะต้องถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมใบเสร็จฉบับจริง
  • กรณีเปลี่ยนเครื่องบินที่สิงคโปร์ สินค้าปลอดภาษีที่ซื้อจากการเดินทางช่วงอื่นจะต้องใส่ในถุงพลาสติกใสปิดสนิทพร้อมใบเสร็จตัวจริง
  • หากคุณเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถนำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีติดตัวขึ้นเครื่องได้หากสินค้าเหล่านั้นถูกซื้อบนเครื่อง หรือมีการนำส่งที่หน้าประตูขึ้นเครื่องโดยบริการซื้อสินค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานชางงีในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสปิดผนึกเรียบร้อยพร้อมใบเสร็จฉบับจริง
  • หากคุณเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือสหรัฐอเมริกา คุณไม่สามารถนำสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีที่อื่นที่ซื้อในระหว่างการเดินทางติดตัวขึ้นเครื่องได้
  • คุณจะต้องทิ้งสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ประตูทางขึ้นเครื่อง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้